Metalograficzne badania makroskopowe polegają na obserwacji makrostruktury oraz wad powierzchniowych i wewnętrznych badanego elementu okiem nieuzbrojonym bądź przy niewielkim powiększeniu np. za pomocą mikroskopu stereoskopowego bądź lupy.

Tego rodzaju badania pozwalają na ujawnienie zarówno pierwotnych wad makroskopowych, np. pęknięcia, pęcherze gazowe, żużle, wtrącenia niemetaliczne i segregacja składu chemicznego, jak i wad wtórnych, które powstają podczas eksploatacji gotowego wyrobu.

Preparatyka wykonania próbek do badań makroskopowych jest podobna do preparatyki próbek przygotowywanych do badań w skali mikroskopowej jednak najczęściej pomija się proces polerowania a szlifowanie kończy się na papierach ściernych o większej ziarnistości. Z reguły powierzchnia badanej próbki jest dużo większa niż podczas badań mikroskopowych. W dużym skrócie preparatyka polega na wycięciu próbki a następnie wyszlifowaniu badanej powierzchni i ujawnieniu struktury za pomocą odpowiednio dobranego odczynnika chemicznego. Tak przygotowana próbka jest gotowa do obserwacji.

Nasze laboratorium metalograficzne wykonuje badania makroskopowe w poniżej przedstawionym zakresie:

  • Próba głębokiego trawienia (PN-57/H-04501)
  • Ujawnianie segregacji
  • Ujawnianie struktury pierwotnej
  • Ujawnianie rozmieszczenia siarki (próba Baumanna wg PN-87/H-04514)
  • Ujawnianie nieciągłości materiałowych (pęknięcia, rzadzizny, wtrącenia)
  • Ujawnianie przebiegu włókien stopów przerobionych plastycznie
  • Badanie złączy spawanych (PN-EN ISO 17639)
  • Ujawnianie przebitych lub usuniętych numerów seryjnych